Adwokat Piotr Czajkowski

Kancelaria Adwokacka

Siedziba Kancelarii Adwokackiej, mieści się w Nysie (woj. opolskie) przy ul. Rynek 36A lok. 4. Zapraszamy do skorzystania ze świadczonych usług prawnych w różnych dziedzinach.

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Czajkowskiego z siedzibą w Nysie (woj. opolskie). Świadczy obsługę prawną osób fizycznych oraz przedsiębiorców w m.in. zakresie prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, handlowego, pracy, rodzinnego oraz administracyjnego.

Wszyscy Klienci mogą liczyć na pełną dyskrecję, profesjonalizm i zaangażowanie. Ukazują się one w indywidualnym i rzetelnym podejściu do każdej zleconej sprawy.

W szczególności zwracamy uwagę na dobro Klienta będące celem nadrzędnym w działalności Kancelarii.

Osoby zainteresowane współpracą z Kancelarią zapraszam na osobiste spotkanie, podczas którego będzie można zapoznać się z formą usług prawnych, które zostaną dostosowane do potrzeb każdego Klienta.

Adwokat Piotr Czajkowski

Usługi

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:

Prawo Karne

 • Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • Środki zapobiegawcze (m.in. tymczasowe aresztowanie, zabezpieczenie majątkowe, dozór policji)
 • Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i przerwę w wykonaniu tej kary
 • Wniosek o dobrowolne poddanie się karze
 • Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • Pokrzywdzony (powództwo cywilne, oskarżyciel posiłkowy, wniosek o naprawienie szkody)
 • Środki odwoławcze, w tym zażalenie i apelacja
 • Wniosek o wznowienie postępowania i skarga kasacyjna

Prawo cywilne

 • sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych, w tym m.in. umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, najem, dzierżawa, darowizna, pożyczka i zagadnienia związane ze spółką cywilną
 • Zobowiązania, w tym m.in. niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań, zwłoka, opóźnienie, odsetki i kary umowne
 • Prawo spadkowe, w tym m.in. testamenty, stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, zachowek, niegodność dziedziczenia, dział spadku
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym m.in. separacja, rozwód, rozdzielność majątkowa, podział majątku, alimenty, pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich
 • Prawo pracy, w tym m.in. prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, wynagrodzenia, urlopy, zasiłek, umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, wygaśnięcie umowy o pracę odpowiedzialność majątkowa, ZUS)
 • Postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone
 • Środki odwoławcze, w tym zażalenie, sprzeciw, zarzuty i apelacja
 • Skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie dla osób poszkodowanych w wypadkach lub powstałe wskutek czynu niedozwolonego, błędu w sztuce lekarskiej czy wypadku przy pracy

Prawo handlowe i gospodarcze

 • Zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
 • Przygotowywanie aktów wewnętrznych (regulaminy, statuty, uchwały, itd)
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów
 • Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo Administracyjne

 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Skarga kasacyjna do NSA – Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Odwołania od decyzji organów administracji publicznej

OBSŁUGA FIRM

W ramach usług dla podmiotów gospodarczych Kancelaria Adwokacka oferuje Państwu kompleksowe usługi związane z obsługą prawną.

Oferta skierowana jest w szczególności do osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji. Obsługa dotyczy następujących dziedzin:

bieżąca pomoc prawna dla podmiotu danego gospodarczego, w tym sporządzanie pisemnych opinii i udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych, oraz opiniowanie zapisów prawnych w różnego rodzaju dokumentach,

sporządzanie wszelkich umów handlowych, jak również czynny udział w negocjacjach, zmierzających do ich zawarcia,

zakładanie i przekształcenia przedsiębiorstw, a także sprawy ze stosunku wewnętrznego spółki w oparciu o prawo spółek handlowych, w tym sporządzanie projektów uchwał, protokołów walnych zgromadzeń, regulaminów wewnętrznych,

prawo upadłościowe i naprawcze,

prawo zamówień publicznych,

przedsądowa windykacja należności,

reprezentacja we wszelkiego rodzaju postępowaniach: sądowych, administracyjnych, kontrolnych i podatkowych,

opracowywanie pism procesowych w sprawach sądowych i postępowaniach administracyjnych, a także na etapie egzekucji należności,

reprezentowania pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy.

Rozliczenia

W celu dostosowania się do potrzeb Klienta, mając na uwadze to, aby wszystkie ustalenia finansowe były jasne i nie stanowiły zaskoczenia na żadnym etapie zleconej sprawy, wynagrodzenie ustalane jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem, którego wszystkie uwagi w tej kwestii są brane pod uwagę.

Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry, jednak istnieje możliwość rozłożenia go na dogodne dla Klienta raty.

Stosowane są dwa systemy rozliczeń:

ryczałtowe, określane w formie konkretnej kwoty wynagrodzenia. Stosowany jest w większości spraw, w których istnieje możliwość określenia zakresu pracy i ich wymiaru czasowego.

– godzinowe, zależne od ilości czasu poświęconego dla wykonania zadania. Stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz, gdy nie jest możliwe z góry określenie zakresu pracy.

W większości przypadków wynagrodzenie ryczałtowe pobierane jest za prowadzenie spraw sądowych. Jego wysokość ustalana jest w rozmowach z Klientem, jednak punkt wyjścia stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2016r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. 2016 poz. 1714).

Adwokat Piotr Czajkowski z Kancelarii Adwokackiej w Nysie. Profesjonalizm i skuteczność na najwyższym poziomie w realizowaniu zleconych spraw. Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych daje gwarancję rzetelności i kompleksowego zajęcia się powierzonym problemem prawnym.

Kontakt

694 241 402
piotr.czajkowski@onet.pl
Kancelaria Adwokacka
Rynek 36A lok. 4
48-300 Nysa
(wejście do Kancelarii obok Velo Bank - dawniej GetIn Bank)